HomeOver BCOAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / Huishoudelijk reglement

1. Doel van het huishoudelijk reglement

Dit reglement dient om onderlinge afspraken vast te leggen.

 

2. Doelstellingen BCO

 • Het faciliteren van ondernemers
 • Het realiseren van een platform richting overheid en collega BC's
 • Het aantrekkelijker maken van het ondernemersklimaat voor bestaande en voor nieuwe ondernemers
 • Het verbreden van het netwerk
 • Samenwerking; samen sterker dan individu
 • Samenbrengen van kennis
 • Herkenbaarheid en vindbaarheid van ondernemers vergroten
 • Onderbanken op toeristische en recreatieve wijze promoten

 

3. Lidmaatschap BCO

Iedereen die een onderneming/vereniging/stichting voert, wil gaan voeren of werknemer is in een onderneming die binding heeft met Onderbanken, kan lid worden van de BCO.

 

4. Bestuur

a) BCO wordt geleid door een Dagelijks Bestuur (DB) van drie personen bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur kent verder nog een vicevoorzitter en 1 bestuurslid. Het totale bestuur heeft dus 5 bestuursleden.
b)  Benoeming bestuur.
De bestuursleden worden na voordracht vanuit de leden gekozen. Dit kan mondeling in een algemene ledenvergadering of middels schriftelijke stemming.
c) Bestuurstaken worden in onderling overleg verdeeld.
d) Benoeming is in principe voor de duur van 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal nogmaals 4 jaar. Bestuursleden treden af volgens een door hun gemaakt rooster.
e) De voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester kunnen nooit gelijktijdig aftreden, dit i.v.m. continuïteit van de vereniging.
f) Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van een commissie. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.
g) Bij beëindiging van BCO-lidmaatschap eindigt automatisch de benoeming tot bestuurslid.
h) Jaarlijks wordt een ALV (Algemene Leden Vergadering) georganiseerd.

 

5. Profielomschrijving en taken bestuur

a) Profielomschrijving van de voorzitter

 • Heeft een grote affiniteit met ondernemen
 • Is een leider
 • Heeft management ervaring.
 • Heeft goede communicatieve vaardigheden
 • Kan omgaan met kleine en grote ondernemers, professionals en generalisten
 • Heeft het vermogen om de grote lijnen te onderscheiden van de bijzaken

Taken van de voorzitter

 • Het managen van BCO
 • Betreffende BCO overleggen bestuur en groot overleg met commissies: vaststellen agenda en leiden overleggen
 • Het bepalen en regelmatig herzien van beleid, visie en missie, doelstellingen
 • Het toezien op de uitvoering van beleid, visie en missie
 • Het onderhouden van contacten met gemeente, provincie en overige belanghebbenden
 • Het onderhouden van contacten met business clubs in Zuid-Limburg
 • Het dragen van de eindverantwoordelijkheid van BCO

b) Profielomschrijving penningmeester

 • Heeft een financiële achtergrond.
 • Kan een gezond financieel beleid voeren.
 • Kan financieel op langere termijn denken.
 • Kan een onafhankelijk financieel beleid plannen en voeren.

 Taken van de penningmeester

 • Het beheren van de geldstroom (betalingen en ontvangsten) van de BCO en de commissies.
 • Het aantrekken van subsidies.
 • Het voeren van een onafhankelijk financieel beleid.
 • Het opstellen van de begroting en de jaarrekening.
 • Het bewaken van de budgetten.
 • Het verzorgen van de ledenadministratie en het innen van de contributie

c) Profielomschrijving secretaris

 • Heeft affiniteit met secretariële werkzaamheden.
 • Is vaardig in woord en geschrift.
 • Is vaardig met computers.
 • Is accuraat o.a. in het nakomen van afspraken.
 • Kan archiveren.
 • Kan goed plannen en organiseren.

Taken van de secretaris

 • Het verzamelen en verdelen van de ingekomen stukken en in- en uitgaande post.
 • Het archiveren van alle documenten.
 • Het uitnodigen voor en notuleren van de vergaderingen.
 • Het doorverwijzen van vragen naar de juiste personen.
 • Het onderhouden van contacten met gemeente, provincie en overige belanghebbenden.
 • Het verzamelen van de jaarverslagen van de commissies.
 • Het opstellen van het jaarverslag van BCO.
 • Het samenstellen van de jaaragenda.
 • E-mail beheer.

d) Profielomschrijving en taken vicevoorzitter

 • Hetzelfde profiel en taken als de voorzitter.
 • Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

e) Profielomschrijving algemeen bestuurslid

 • Heeft een grote affiniteit met ondernemen
 • Heeft management ervaring.
 • Heeft goede communicatieve vaardigheden.
 • Kan met omgaan kleine en grote ondernemers, professionals en generalisten.

Taken van het algemeen bestuurslid

 • Mede toezien op de uitvoering van beleid, visie en missie
 • Voert bijzondere taken uit, taken die zich wisselend aandienen.


6. Werkwijze bestuur

a) Het bestuur van de BCO vergadert met een gemiddelde frequentie van een keer per twee maanden.
b) Voor elk overleg wordt een agenda gemaakt. Van elk overleg worden notulen gemaakt en/of een besluiten- en actielijst bijgehouden. De notulen en de besluiten- en actielijst zijn openbaar voor de leden.
c) Op uitnodiging of aanvraag nemen voorzitters van de commissies deel aan het bestuursoverleg.
d) Jaarlijks worden de budgetaanvragen van commissies beoordeeld door het bestuur. Indien akkoord worden ze goedgekeurd. De penningmeester oormerkt deze gelden.
e) Besluitvorming in het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden. Bij belangrijke agendapunten kan een bestuurslid ook van tevoren schriftelijk bij de voorzitter zijn/haar stem kenbaar maken. Bij staken van de stemmen beslist de voorzitter of onthoudt deze zich van stemming.

 

7. Commissies

a) Het bestuur heeft commissies ingesteld die als taak hebben om op hun deelgebied taken voor het bestuur uit te voeren. De volgende commissies zijn bij de start werkzaam:

 1. Detailhandel
 2. PR (algemeen)
 3. Toerisme
 4. Zakelijke dienstverlening

Indien gewenst kan het aantal en soort commissies uitgebreid of beperkt worden. Het bestuur is bevoegd om commissies in te stellen of op te heffen. Alvorens daartoe te besluiten wordt overleg gevoerd met de (aspirant) commissie. Dit wordt door het bestuur in overleg met de
commissies bepaald.
b) Een commissie wordt geleid door een voorzitter. Indien gewenst wordt een secretaris en/of notulist en/of penningmeester benoemd.
c) Een commissielid kan geen deel uitmaken van het algemeen bestuur van BCO en vice versa.

 

8. Kerntaak, afgeleide taak en persoonlijke kenmerken commissies en commissieleden

a) Detailhandel
Kerntaak: Het plannen en organiseren van activiteiten voor de detailhandel in Onderbanken met als doel het promoten van de detailhandel in Onderbanken.
Afgeleide taken

 • Het opstellen activiteitenplan voor de detailhandel met bijbehorend budget op lange, middellange en korte termijn zoals de Sinterklaas-en decemberactie.
 • Het doen van creatieve voorstellen aan het algemeen bestuur betreffende de activiteiten voor de detailhandel.
 • Het afstemmen van de activiteiten met de commissie zakelijke dienstverlening.
 • Het uitvoeren van het activiteitenplan voor de detailhandel.
 • Het evalueren van het activiteitenplan voor de detailhandel.

Persoonlijke kenmerken commissieleden

 • Hebben affiniteit met het organiseren van activiteiten.
 • Zijn accuraat o.a. in het nakomen van afspraken.
 • Kunnen goed plannen, organiseren en coördineren.
 • Kunnen beleidsmatig en planmatig kunnen denken en werken.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
 • Zijn creatief.

b) PR
Kerntaak: Formuleren en uitvoeren van PR beleid voor BCO
Afgeleide taken:

 • Het opstellen van een PR plan met bijbehorend budget op lange, middellange en korte termijn.
 • Het doen van creatieve voorstellen (aan het algemeen bestuur) die een bijdrage kunnen leveren aan positionering, promotie en publiciteit van de ondernemers in gemeente Onderbanken.
 • Het onderhouden van contacten met plaatselijke en regionale media.
 • Het volgen van ontwikkelingen in de media voor zover deze relevant zijn.
 • Het op regelmatige basis informeren van het bestuur van BCO ten aanzien van de voortgang van de activiteiten van de PR commissie.
 • Het op regelmatige basis overleg voeren met gemeente en ondernemers over ontwikkelingen in de gemeente en haar omgeving.
 • Het managen/verzorgen/verzamelen van basisinformatie, database, knipselservice.
 • Het beheren website.
 • Het uitvoeren van het PR plan.
 • Het evalueren van het de PR activiteiten.
 • Het opstellen van het jaarverslag van de PR commissie.

Interne taken PR

 • Verzorgen van informatie aan leden.
 • Verzorgen van informatie aan de leden d.m.v. website.

Persoonlijke kenmerken commissie leden

 • Hebben affiniteit met PR.
 • Zijn vaardig in woord en geschrift.
 • Hebben kennis van de plaatselijke en regionale media.
 • Kunnen goed coördineren.
 • Kunnen beleidsmatig en planmatig denken en werken.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
 • Zijn creatief.

c) Toerisme
Kerntaak: Ontwikkeling & promotie van toeristische producten en diensten uit Onderbanken.
Afgeleide taken:

 • Het opstellen van een toerismeplan met bijbehorend budget op lange, middellange en korte termijn met bijbehorende doelstellingen.
 • Het bepalen van doelgroepen.
 • Het creëren van draagvlak op het gebied van toerisme bij de ondernemers en de gemeente Onderbanken.
 • Het doen van creatieve voorstellen (aan het algemeen bestuur) die een bijdrage kunnen leveren aan de bekendheid van de toeristische activiteiten in gemeente Onderbanken bij de doelgroepen.
 • Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van toerisme voor zover deze relevant zijn.
 • Het op regelmatige basis informeren van het bestuur van BCO ten aanzien van de voortgang van de activiteiten van de toerisme commissie.
 • Het afstemmen van de activiteiten met de commissie detailhandel.
 • Het uitvoeren van het toerismeplan.
 • Het evalueren van het toerismeplan.

Persoonlijke kenmerken commissieleden

 • Hebben affiniteit met en een visie op toerisme.
 • Hebben kennis van de toeristische (on)mogelijkheden in zijn algemeenheid en in Onderbanken.
 • Kunnen goed coördineren.
 • Kunnen beleidsmatig en planmatig denken en werken.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
 • Zijn creatief.

d) Zakelijke dienstverlening
Kerntaak: Ontwikkelen en organiseren van activiteiten voor en door ondernemers in gemeente.
Afgeleide taken:

 • Het organiseren netwerkbijeenkomsten.
 • Het organiseren van de Algemene Leden Vergadering (ALV) BCO.
 • Het organiseren van overige activiteiten.
 • Het opstellen van een activiteitenplan met bijbehorend budget op middellange en korte termijn.
 • Het creëren van draagvlak voor de netwerkactiviteiten bij de ondernemers en de gemeente Onderbanken.
 • Het doen van creatieve voorstellen aan het algemeen bestuur betreffende het ontwikkelen en uitvoeren van netwerkactiviteiten.
 • Het uitvoeren van het activiteitenplan.
 • Het evalueren van de netwerkactiviteiten en het activiteitenplan.

Persoonlijke kenmerken commissieleden

 • Hebben affiniteit met het organiseren van activiteiten.
 • Zijn accuraat o.a. in het nakomen van afspraken.
 • Kunnen goed plannen, organiseren en coördineren.
 • Kunnen beleidsmatig en planmatig denken en werken.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
 • Zijn creatief.

 

9. Werkwijze commissies

a) De commissies bepalen zelf hun overlegfrequentie met een minimum overlegfrequentie van 4 maal per jaar.
b) Voor elk overleg wordt een agenda gemaakt. Van elk overleg worden notulen gemaakt en/of een besluiten- en actielijst bijgehouden. De
notulen en de besluiten- en actielijst zijn openbaar voor de leden.
c) De voorzitter van een commissie zal op uitnodiging of gevraagd deelnemen aan het algemeen bestuursoverleg.
d) Iedere commissie werft zijn eigen leden. Voordat leden toetreden tot een commissie wordt overleg gepleegd met het bestuur betreffende het
lid. Het bestuur is bevoegd in te grijpen in de samenstelling van een werkgroep door leden te benoemen of te ontslaan, indien het bestuur van mening is dat de doelstellingen van BCO onvoldoende gewaarborgd zijn. Alvorens hiertoe over te gaan wordt overleg gepleegd met de (leden van de) werkgroep.
e) Een commissie dient jaarlijks, voor 1 december, een budgetaanvraag voor het volgende jaar in bij het bestuur. Het bestuur beoordeelt het budgetplan en begroting en oormerkt de gelden.
f) Aan het einde van het jaar maakt elke commissie een kort jaarverslag met verantwoording van de bestede gelden.
 

10. Contributie

a) De leden betalen een jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap.
De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is € 60,-. (Stapt men later in het jaar in, wordt het lidmaatschapsgeld naar rato aangepast). De hoogte van de jaarlijkse bijdrage zal ieder jaar besproken worden tijdens de algemene ledenvergadering.
b) De contributie dient voor 1 april van elk kalenderjaar betaald te zijn tenzij een gespreide betaling overeen is gekomen.
c) Opzeggen van het lidmaatschap kan met een opzegtermijn van een maand. Het resterende lidmaatschapsgeld zal dan naar rato terugbetaald worden (excl. de maand opzegtermijn)

 

11. Privacyreglement

De BCO is zich bewust van de behoefte aan en het recht op privacy van haar leden. Hiertoe volgt BCO de hieronder beschreven (wettelijke) afspraken en procedures om de privacy van haar leden optimaal te waarborgen. Het recht op privacy is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd.

Artikel 1 Toestemming
A.    Aan de leden wordt schriftelijk toestemming gevraagd middels het tekenen van een 'verklaring' om in overleg te kunnen treden en/of informatie uit te wisselen met overige leden van de BCO.
B.    Een kopie van deze verklaring wordt op verzoek meegezonden bij schriftelijke rapportages of bij verzoek om inlichtingen betreffende een lid.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid
A.    Alle persoonlijke gegevens die de BCO van haar leden of van derden krijgt worden strikt vertrouwelijk behandeld en in een afgesloten ruimte of kast bewaard.
B.    De BCO draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
C.    Alle informatie over leden valt onder de geheimhoudingsverplichting. BCO draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk de geheimhoudingsverplichting wordt nageleefd.

Artikel 3 Registratie
o    Ten behoeve van haar administratie en rapportages, behoudt BCO de voor haar noodzakelijke gegevens die overigens in rapportages geanonimiseerd worden opgenomen.

Dit privacyreglement is voor iedereen ter inzage.

Go to top